Referat

Då du refererar återger du med dina egna ord innehållet eller tankegången i en annan författares text. Du kan välja att betona antingen vem som har sagt något eller vad som sägs.

Om du vill betona vem som säger något placeras författarens namn i den löpande texten utanför parentesen.

Enligt Huddleston och Minahan (2011, s. 51) finns det fem olika shoppartyper.

Om du däremot vill betona vad som sägs placeras författarens namn inom parentesen.

Av de fem olika shoppartyperna är ”the lone browser” den mest… (Huddleston & Minahan 2011, s. 51).

Placering av punkt vid referat

Om hänvisningen gäller enbart föregående mening ska punkten placeras efter parentesen:

Ett vanligt verktyg vid utvecklingssamtal är SWOT-analys (Addabbo et al. 2020, s. 64).

Om hänvisningen däremot omfattar hela det föregående stycket eller flera meningar placeras punkten före parentesen.

Genom dina referenser visar du att du är väl påläst och insatt i ämnet. Med referenserna förankras arbetet i tidigare forskning och man visar samtidigt sitt erkännande för det arbete som andra forskare har gjort. Kom dock ihåg att vara kritisk när du söker litteratur för din uppsats. Källorna du använder bör vara tillförlitliga och relevanta samtidigt som de är sakliga och opartiska. På så sätt uppnår du de krav på vetenskaplighet som krävs vid ett universitet. (Bryman 2015, s. 71; Zacharias 2014, s. 85; Webley 2001, s. 76)