Referat

Då du refererar återger du med dina egna ord innehållet eller tankegången i en annan författares text. Du kan välja att betona antingen vem som har sagt något eller vad som sägs.

Om du vill betona vem som säger något placeras författarens namn i den löpande texten utanför parentesen.

Enligt Helenius (1990, s. 86) kan hermeneutik som begrepp beskriva både förstående vetenskap och stå för en vetenskaplig disciplin.

Om du däremot vill betona vad som sägs placeras författarens namn inom parentesen.

Hermeneutik kan som begrepp beskriva både förstående vetenskap och en vetenskaplig disciplin (Helenius 1990, s. 86).

Placering av punkt vid referat

Om hänvisningen gäller enbart föregående mening ska punkten placeras efter parentesen:

Ett av de vanligaste verktygen för självvärdering av organisationer är SWOT-analys (Albinsson 1998, s. 192−193).

Om hänvisningen däremot omfattar hela det föregående stycket eller flera meningar placeras punkten före parentesen.

Genom dina referenser visar du att du är väl påläst och insatt i ämnet. Med referenserna förankras arbetet i tidigare forskning och man visar samtidigt sitt erkännande för det arbete som andra forskare har gjort. Kom dock ihåg att vara kritisk när du söker litteratur för din uppsats. Källorna du använder bör vara tillförlitliga och relevanta samtidigt som de är sakliga och opartiska. På så sätt uppnår du de krav på vetenskaplighet som krävs vid ett universitet. (Ejvegård 2009, s. 71; Erikson 2009; Bjurwill 2001, s. 76)