Uppslagsverk

Signerad artikel i uppslagsverk

En hänvisning till en signerad artikel i ett uppslagsverk har artikelförfattaren som huvuduppslag. Därefter följer årtal, artikelns titel samt uppslagsverkets titel. Uppslagsverkets titel kursiveras.

I källförteckningen

Efternamn, Initial (År). Uppslagsord. Uppslagsverkets titel. Förlagsort: Förlag.

Simmering, M.J. (2006). Body language. M. M. Helms (red.) Encyclopedia of management. 5 uppl. Detroit: Gale, s. 40−43. 

Prawitz, D. (2014). Kunskapsteori. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/kunskapsteori. Hämtad 15.10.2014.

I texten

Kroppsspråk har definierats som ett sätt att … (Simmering, 2006).

Med begreppet kunskapsteori … (Prawitz 2014).

Osignerad artikel i uppslagsverk

En hänvisning till en osignerad artikel i ett uppslagsverk har uppslagsverkets titel som huvuduppslag. Om det är ett tryckt uppslagsverk anges därefter årtal, förlagsort och förlag.
För ett elektroniskt uppslagsverk anges år för senaste uppdatering, uppslagsordet samt webbadress och datum för nedladdning.

I källförteckningen

Uppslagsverkets titel (År). Uppslagsord. Tillgänglig: webbadress. Hämtad datum.

Nationalencyklopedin (2014). Kunskapsföretag. Tillgänglig: http://www.ne.se.proxy.shh.fi. Hämtad 30.6.2014.

Uppslagsverket Finland (2005). Läkemedelsindustri. Helsingfors: Schildts.

I texten

Ett kunskapsföretag definieras som … (Nationalencyklopedin 2014)

Läkemedelsindustrin i Finland var … (Uppslagsverket Finland 2005, s. 345).