Citat

Då du citerar återger du ord för ord det som någon annan har skrivit. Korta citat vävs in i texten medan längre citat utformas som blockcitat. Källhänvisningen placeras i omedelbar anslutning till citatet. Citat ska alltid förses med sidhänvisning om källan har paginering. Tabeller, figurer och bilder som härstammar från en annan källa är citat och ska därför förses med källhänvisning. Samma regler gäller för elektroniskt material.

Använd hellre referat än citat när du skriver vetenskapliga texter. Citera endast när det är absolut nödvändigt för din text. Undvik längre citat. Att referera gr dig även möjlighet att anpassa texten så att materialet passar in i kontexten i din avhandling och skrivstil.

Korta citat

Ett kort citat består högst av ett par meningar, eller en del av en mening och vävs in i den löpande texten. Omge texten med citationstecken.

”En tumregel är att du ska vara återhållsam med citat och generös med referat – och att båda delarna ska flyta lätt.” (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2002:111).

Blockcitat

Om citatet består av ett längre stycke text, mer än 40 ord eller tre meningar, rekommenderas blockcitat. Citatet markeras då i form av ett textblock som dras in på sidan och som dessutom ofta förses med enkelt radavstånd och mindre textstorlek. Blockcitat omges inte av citationstecken.

blockcitat.portable

Ändringar och översättningar av citat

Ändra inte på den ursprungliga texten då du citerar. Emellertid kan du  utelämna ett textavsnitt inne i ett citat. De utelämnade orden ersätts med tre punkter inom hakparentes […]. Om du vill understryka eller kursivera något i citatet måste du infoga t.ex. [egen kursivering] efter citatet.

Om du översätter ett citat från ett annat språk måste det framgå att det är frågan om en översättning, t.ex. genom att tillfoga [egen översättning] efter citatet. Källhänvisningen anges i omedelbar anslutning till citatet.