Citat

Då du citerar återger du exakt och ordagrant det som någon annan har skrivit. Korta citat vävs in i den löpande texten medan längre texter utformas som blockcitat. Källhänvisningen placeras i omedelbar anslutning till citatet. Citat ska alltid förses med sidhänvisning. Också tabeller, figurer och bilder som härstammar från en annan källa är citat och ska därför förses med källhänvisning. Kom ihåg att samma regler även gäller för elektroniskt material.

Korta citat

Ett kort citat kan bestå av ett par fristående meningar, eller en del av en mening som vävs in i den löpande texten. Citat som vävs in i löpande text ska omges av citationstecken.

Då man skriver vetenskaplig text gäller det att överväga om man ska citera eller referera till andra källor: ”En tumregel är att du ska vara återhållsam med citat och generös med referat – och att båda delarna ska flyta lätt.” (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2002:111).

Då man skriver vetenskaplig text ska man vara ”… återhållsam med citat och generös med referat” (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2002:111).

Blockcitat

Om citatet består av ett längre stycke text, mer än 40 ord eller tre meningar, rekommenderas blockcitat. Citatet markeras då i form av ett textblock som dras in på sidan och som dessutom ofta förses med enkelt radavstånd och mindre textstorlek. Blockcitat omges inte av citationstecken.

blockcitat.portable

Ändringar och översättningar av citat

Man ska inte ändra på den ursprungliga texten då man citerar. Däremot kan man utelämna ett textavsnitt inne i ett citat. De utelämnade orden markeras med tre punkter inom hakparentes […]. Om du vill understryka eller kursivera något i citatet måste du infoga t.ex. [egen kursivering] efter citatet.

Om du översätter ett citat från ett annat språk måste det framgå att det är frågan om en översättning. Du tillfogar då t.ex. [egen översättning] efter citatet. Källhänvisningen anges som vanligt i omedelbar anslutning till citatet. Fråga gärna din lärare huruvida du ska översätta citat på engelska och finska.