Muntliga källor

Med muntliga källor eller personlig kommunikation avses t.ex. intervjuer, föreläsningar, telefonsamtal, brev eller e-postmeddelanden. Om du vill hänvisa till en muntlig källa ska du alltid ha personens tillstånd för detta.

Kutymen för hur man redogör för muntliga källor varierar. I källförteckningen ska för undersökningen nödvändig information ingå, t.ex. personens namn och tjänsteställning, en precisering av kommunikationssituationen samt tidpunkten. För muntliga källor rekommenderas en separat källförteckning med skild rubrik.

Enligt vissa rekommendationer ska denna typ av källor inte ingå i referensförteckningen, eftersom personlig kommunikation inte kan återfinnas av läsaren. I stället anges muntliga källor i form av en fotnot på sidan och källan ska då inte inkluderas i källförteckningen.

Om ditt undersökningsmaterial består av intervjuer kan källorna anonymiseras, men de ska ändå redovisas för på ett sådant sätt att läsaren kan skilja dem åt.

I källförteckningen

Person, tjänsteställning, typ av material, datum

Johnson, John, XYZ Ab, försäljningsdirektör, Helsingfors, intervju 23.11.2020.

Eriksson, Stefan, Staff Ab, personalchef, e-postmeddelande 7.9.2020.

Langbroek, Dick, Personnel planning in the National Library of the Netherlands. Föredrag vid konferensen Innovation through collaboration, Toulouse 2.7.2020.

I texten

På företag X har man vidtagit flera åtgärder för att förebygga mobbning (J. Johnson, intervju 21.9.2020).

Det framgick tydligt att företaget … (S. Eriksson, e-postmeddelande 13.1.2020).

 Langbroek (föredrag 2.7 2020) berättade om …