Källförteckning

Följande källor har använts som underlag för denna referensguide:

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Anglia Ruskin University (s.a.). Harvard referencing. Tillgänglig: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm. Hämtad 6.10.2014.

Bournemoth University (2009). BU Guide to Citation in the Harvard Style. Poole: Bournemouth University. Tillgänglig: http://www.bournemouth.ac.uk/library/citing_references/docs/Citing_Refs.pdf. Hämtad 6.10.2014.

De Montfort University (2009). The Harvard system of referencing. De Montfort University, Department of Library. Tillgänglig: http://www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Harvard.pdf. Hämtad 6.10.2014.

Högskolan i Borås (2009). Guide till Harvardsystemet. Borås: Högskolan i Borås. Tillgänglig: http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-harvardsystemet/. Hämtad 6.10.2014.

Språkhjälpen: språkhjälp för akademiskt skrivande (2008). Helsingfors universitet, Språkcentret. Tillgänglig: http://www.kielijelppi.fi/framsidan/sprakhjaelpen-aer-ett-sprakverktyg-foer-hoegskolestuderande. Hämtad 20.10.2014.

Svenska skrivregler (2008). 3. uppl. (Språkrådets skrifter 8). Stockholm: Liber. 

Svenskt lagspråk i Finland: Slaf (2010). Helsingfors: Statsrådets kansli. (Föreskrifter, anvisningar och rekommendationer från Statsrådets kansli 1/2010). Tillgänglig: http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf . Hämtad 10.10.2014.

University of Lincoln (u.å.). Referencing handbook Harvard. Lincoln: University of Lincoln, Library. http://library.lincoln.ac.uk/files/2014/02/Harvard-referencing-guide-with-CC-logo-FEB2014.pdf. Hämtad 4.10.2014.

University of Worcester (2014). Citing & referencing guide: Harvard style. 4 uppl. Worcester: University of Worcester. Tillgänglig: http://www.worcester.ac.uk/ils/documents/Harvard_referencing.pdf. Hämtad 23.9.2014.

Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin: Bibliographic references. Electronic documents or parts thereof (1998). (Suomen standardisoimisliitto SFS. Standardi SFS 5831). Helsinki: Suomen standardisoimisliitto SFS.