Utgivningsår saknas

Om både utgivningsår och tryckår saknas anges detta med förkortningen u.å. (utan år) eller motsvarande förkortning på latin s.a. (sine anno).

I källförteckningen

Eriksson, K. (u.å.). Konsumentens klagan. Tillgänglig: www … Hämtad 3.7.2013.

I texten

… (Eriksson u.å.) …