Författare eller annan upphovsman saknas

Om en publikation saknar en person eller en organisation som upphovsman står titeln huvuduppslag i texthänvisningen. Ofta inkluderas de två eller tre första orden i titeln. I källförteckningen alfabetiseras källan enligt det första ordet i titeln.

I texten

Skuldkrisen i Grekland rubbar regionens förväntade tillväxt … (Euroalueen luottamus … 2010).

Flygbolagen ökar sin … (Finavia betalar 2010).

Ett kunskapsföretag definieras som … (Nationalencyklopedin 2014).

I källförteckningen

Euroalueen luottamus rapistuu talouspelkojen takia (2010). Kauppalehti 1.6.2010.

Finavia betalar bonus för passagerare (2010). Vasabladet 12.3.2010.

Nationalencyklopedin (2014). Kunskapsföretag. Tillgänglig: http://www.ne.se.proxy.shh.fi. Hämtad 5.5.2021