Riktlinjer för källförteckningen

I källförteckningen får läsaren mera information om de källor som du har använt. Det uppslagsord som står i texthänvisningen står också som första ord i källförteckningen, för att läsaren ska kunna hitta och identifiera källan. Källförteckningen placeras sist i texten. Eventuella bilagor placeras före källförteckningen. Alla källor som du har hänvisat till i den löpande texten ska finnas med i källförteckningen. Publikationer som inte har en hänvisning i i löpande text ska inte ingå i källförteckningen.

Källförteckningen ställs upp i alfabetisk ordning. Tänk också på att göra källförteckningen typografiskt tydlig och lättläst, så att det är lätt att skilja referenserna från varandra. Du kan t.ex. lägga in en blankrad mellan varje referens eller använda hängande indrag i referensen.

Tryckta och elektroniska källor anges i samma källförteckning. Muntliga källor brukar anges under en separat rubrik. Opublicerat material som t.ex. brev, manuskript el.dyl. listats också under en separat rubrik. Om du använder ett flertal lagar kan de listas separat. Om du använder t.ex. webbsidor, intervjuer el.dyl. som empiriskt material kan du lista det separat under en egen rubrik.

Följande uppgifter ska ingå i källförteckningen:

 • Författarens eller redaktörens namn. Om författare eller redaktör saknas står utgivande organisation eller verkets titel som huvuduppslag.
 • Utgivningsår, som inte alltid detsamma som tryckår.
 • Fullständig titel, dvs. både huvudtitel och undertitel.
 • Upplagan när andra upplagan eller senare använts.
 • Publikationsserie och seriens nummerbeteckning om dessa är väsentliga för att identifiera publikationen.
 • Utgivningsort (förlagets hemort, nte tryckort).
 • Förlag eller annan utgivande institution.

För en tidskriftsartikel uppges:

 • författarens namn
 • utgivningsår
 • artikelns titel. Fullständig titel anges (huvudtitel och undertitel).
 • tidskriftens namn
 • årgång/volym, häfte, nummer el. dyl.
 • sidangivelse (start- och slutsida).

För webbmaterial uppges även:

 • DOI-nummer ifall ett sådant finns
 • Tillgänglig: webbadress (om DOI saknas)
 • Hämtad: datum då informationen har hämtats/laddats ned

Notera att webbadressen inte ska vara understreckad i källförteckningen.