Lagstiftning

Enstaka lagar anges i källförteckningen. Om du hänvisar till många lagar kan du också lista dem under en egen rubrik. Ange lagens hela namn på uppsatsens språk, samt dess nummer i författningssamlingen.

I texthänvisningen och i löpande text ska lagens namn skrivas med liten begynnelsebokstav. I den löpande texten står lagen i bestämd form. Lagars förkortningar anges däremot med stor begynnelsebokstav. Använd vedertagna förkortningar, t.ex. BokfL=bokföringslag. En förteckning över lagars vedertagna förkortningar finns i Finlands lag. Läs mera om att hänvisa till lagstiftning i Svenskt lagspråk i Finland.

I källförteckningen

Lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker (1171/2009).

Lag om Finansinspektionen (878/2008).

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen. RP 158/2014 rd. Tillgänglig: http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2014/20140158. Hämtad 30.9.2014.


I texten

… enligt lagen om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker (1171/2009).

Enligt 12 och 13 (878/2008) i lagen om finansinspektionen …

Enligt 2 kap. 10 § 1 mom. (878/2008) i lagen om finansinspektionen …

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen (RP 158/2014 rd) konstateras …