Organisation som upphovsman

I vissa fall kan en organisation, en myndighet, ett företag eller en konferens vara upphovsman. Namnet på organisationer, myndigheter, företag etc. skrivs vanligen ut i sin helhet, men välkända förkortningar kan användas. I den första texthänvisningen skriver du i så fall ut hela namnet och förkortningen inom parentes efter namnet. I den fortsatta texten använder du endast förkortningen.

I texten

… och ungdomar reser allt mer (Tilastokeskus 2009, s.15).

I rapporten konstateras att … (United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNESDA) 2005).

och följande gång

Enligt UNESDA (2005)  …

I källförteckningen

Om du har hänvisat till en publikation där en organisation står som upphovsman och använt en etablerad förkortning på organisationens namn så anger du i källförteckningen först namnet i sin helhet, därefter förkortningen inom parentes.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNESDA) (2005). 6th Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance. Seoul, Republic of Korea 24-27.5.2005. New York: United Nations.

Tilastokeskus (2009). Matkailutilasto 2009. (Liikenne ja matkailu). Helsinki: Tilastokeskus.