Böcker

Bok, monografi

En hänvisning till en bok, dvs. en monografi (en separat utgiven skrift), ska i källförteckningen innehålla information om upphovsman, titel och utgivning. Bokens titel kursiveras. Notera att det är bokens titelsida som används som källa för informationen, inte bokens pärm.

Om boken ingår i en serie, lägg till seriens namn och vilket nummer i serien publikationen har.

I källförteckningen

Författare, Initial (År). Bokens titel. Förlagsort: Förlag.

Huang, Kun (2919). Implied volatility and option pricing models. Diss. Helsinki: Hanken School of Economics. (Economics and Society, 326). Tillgänglig: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/215605. Hämtad 4.7.2019

Sikarskie, A.G. (2021). Storytelling in luxury fashion: Brands, visual cultures, and technologies. New York, NY: Routledge.

I texten

(Sikarskie 2021, 57)

 (Huang 2019, s. 45)

Bok, andra upplagan eller senare

Om boken är andra upplagan eller senare ska du ange uppgift om upplagan i källförteckningen. Uppgiften om upplagan anges på uppsatsens språk.

Författare, Initial (År). Bokens titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag.

Berk, J. & DeMarzo, P. M. (2014). Corporate finance. 3 uppl. Harlow: Pearson.

E-bok

Elektroniska böcker är ofta identiska med den tryckta versionen. Referensen till en e-bok utformas därför på samma sätt som för en tryckt bok. För att underlätta för läsaren rekommenderas ändå att man dessutom anger tilläggsinformation för att identifiera den elektroniska versionen.

Om boken är fritt tillgänglig på internet ska du ange webbadress och datum för nedladdning. Det kan gälla t.ex. rapporter, avhandlingar och publikationer som utges av organisationer, myndigheter eller liknande.

Om du hänvisar till en e-bok som är hämtad ur en databas eller e-boksplattform kan du i stället ange databasens eller plattformens namn. Då behöver bokens webbadress inte anges. Däremot anges nedladdningsdatum. Datum för nerladdning är speciellt viktigt när du hänvisar till ett verk som uppdateras kontinuerligt!

I källförteckningen

Författare, Initial (År). Bokens titel. Förlagsort: Förlag. Tillgänglig: webbadress. Hämtad datum.

Wang, J. (2008). Brand new China: advertising, media and commercial culture. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Tillgänglig: Ebrary. Hämtad 11.3.2010.

Carroll, J. & Zetterling, C-M. (2009). Hjälp studenterna att undvika plagiering. Stockholm: KTH Learning Lab. Tillgänglig: https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:498928/FULLTEXT01.pdf Hämtad 29.9.2019.

I texten

Enligt Wang (2008, s. 25) har …