4.1.1 Informationssökningens olika faser

Informationssökningen kan beskrivas som en process (se bilden) som består av olika arbetsfaser. Under processens gång funderar man över problemställningen och definierar den mera exakt, man använder olika informationskällor och sökmetoder samt bibliotekstjänster. Trots att bilden visar informationssökningen som en serie på varandra följande faser, går de olika skedena ofta hand i hand och upprepas flera gånger för ett och samma problem.

Informationssökningprocessens faser:

  • problem / ämne: informationsbehovet uppstår då man behöver information för att lösa ett problem
  • planering av informationssökningen: definiera informationsbehovet, välj informationskällor, söktermer och sökmetoder
  • förverkligande av informationssökningen: följ planen för informationssökningen (tillämpa sökmetoder)
  • utvärdera resultatet av sökningen: utvärdera sökresultatet (antalet referenser och källornas relevans)
  • lokalisera publikationer: ta reda på var publikationen (t.ex. en artikel) finns 
  • använd och utvärdera informationen: det slutliga resultatet utvärderas (källkritik och forskningsetik). 

Arbetsmängden i de olika faserna varierar från fall till fall. Planeringsfasen kan vara enkel t.ex. om man vill låna en bestämd bok i biblioteket: du planerar att söka efter boken i en lämplig bibliotekskatalog. Om fallet är mera komplicerat är det lättare att uppnå ett gott resultat om man noggrant förverkligar varje fas i processen.

Planera din informationssökning på förhand, så undviker du onödigt arbete. Dokumentera både sökplanen och de olika faserna i sökprocessen. Detta gäller särskilt om det är fråga om en mycket omfattande informationssökning. Det är lätt att återvända till en dokumenterad plan och dokumenterade händelser efteråt.