4.4.1 Källkritik

Det är viktigt att förhålla sig kritiskt till den information du hittar och använder. Det är en grundregel i vetenskapligt arbete att ifrågasätta den information och de slutsatser som presenteras. Avsikten med källkritik är att bedöma informationens och upphovsmännens tillförlitlighet samt hur relevant informationen är som källmaterial.

Tillförlitligheten beror t.ex. på vilken typ av material det är frågan om: avhandlingar och vetenskapliga artiklar som genomgått förhandsgranskning är tillförlitliga källor, medan artiklar i populärtidskrifter och webbsidor kan vara mindre tillförlitliga. Kvaliteten på vetenskapliga artiklar garanteras genom förhandsgranskning (peer review), en process som ingår i publiceringen av vetenskapligt material. I förhandsgranskningen utvärderar experter inom ämnet den vetenskapliga kvaliteten och tar ställning till om artikeln fyller kvalitetskriterierna för publicering. Förhandsgranskarna förutsätts bedöma artikelns innehåll opartiskt.

Det är i allmänhet bättre att använda primärkällor än sekundärkällor i t.ex. avhandlingar.

Följande frågor kan hjälpa dig att ta ställning till källors tillförlitlighet och relevans:

 • Vem är författaren? Vad vet du om författaren?
 • Har författaren publicerat något annat om samma ämne?
 • Vilken organisation/institution tillhör författaren? Vilken inställning har institutionen till ämnet?
 • Vem har finansierat eller sponsorerat forskningen eller publikationen?
 • När är texten publicerad? Är materialet aktuellt?
 • Vem riktar sig texten till? Vem är målgruppen?
 • Finns det en källförteckning?
 • Varför har texten producerats? Vilken är avsikten och den vetenskapliga målsättninge?
 • Är texten omsorgsfullt utformad? Används gängse terminologi inom ämnet?
 • Kan materialet jämföras med annat material inom samma ämnesområde och vad du redan vet om ämnet?
 • Har texten genomgått någon form av kvalitetsgranskning?

Var särskilt noggrann med källkritiken då du använder material du hittar på Internet. Eftersom vem som helst kan publicera vad som helst på webben och innehållet inte nödvändigtvis kontrolleras, så måste du själv kunna bedöma informationens kvalitet. Du kan ta ställning till bl.a. följande aspekter:

 • Tillförlitlighet: Är de argument som framförs motiverade? Anges källor och länkar där man kan kontrollera informationen?
 • Objektivitet: Var finns sidan och vem ansvarar för den? (t.ex. ett företag, en myndighet, en privatperson osv.). Kom ihåg att informationen på t.ex. företagssidor ofta innehåller reklam.
 • Aktualitet: Ta reda på när sidan är utlagd och när den senast är uppdaterad.

Läs mer om bedömning av informationssökning och källkritik:
Källor och kritik Lunds universitetsbibliotek,
Källkritik Umeå universitetsbibliotek.