1.3.4 Objektshantering och klippbordet

Objekten (ikoner, filer, text, bild och annan data) behandlas på liknande sätt oberoende av operativsystem. Funktionerna för att hantera objekt omfattar bl.a.:

  • val av objekt: med detta avses t.ex. att man ”målar” en text med musen eller tangentbordet, avskär en del av en bild eller väljer en fil med musen eller tangentbordet.
  • flyttning och kopiering av valda objekt: man kan t.ex. flytta ett textavsnitt från en sida till en annan i ett ordbehandlingsprogram, och med kopiering kan man t.ex. göra en säkerhetskopia av en viktig fil från hemkatalogen till en DVD-skiva.

Objektshantering med musen

Det är enkelt att hantera objekt med musen. Följande funktioner kan man utföra med musen:

Funktion Hur?
Val av objekt genom att ”klicka” För muspekaren till objektet du vill välja och enkelklicka med den primära musknappen (vanligen vänster knapp).
Starta ett objekt genom att ”dubbelklicka” För muspekaren till det önskade objektet och klicka två gånger i snabb takt med den primära musknappen.
Val av ett område genom att ”måla” det För muspekaren till önskat ställe, tryck ned den primära musknappen och håll den nere medan du för musen över området du vill måla. Släpp musknappen när du har avgränsat den del av objektet du ville välja.
Flytta objekt Ta tag i objektet med musen och flytta det med musen. Släpp taget av objektet när det är där du vill ha det.

Objektshantering via tangentbordet

Flera funktioner är snabbare att utföra på tangentera än med musen bara man lär sig några viktiga tangentkombinationer. Dessa tangentkombinationer är oftast samma oberoende på programmet.

Principen med tangentkombinationerna är oftast att man trycker först antingen på Ctrl- eller Alt-tangenten och sedan på kommandots engelskspråkiga namn första bokstav, till exempel Ctrl+C (Copy) är kombinationen för att kopiera. Nedan finns tre nyttiga tangentkombinationer:

Ctrl + X Klipp (data klipps bort)
Ctrl + C Kopiera (data kopieras medan det ursprungliga blir kvar)
Ctrl + V Klistra in

Följande funktioner är mycket händiga, om än mindre kända:

Shift + Home Målar all data mellan muspekaren och början av raden
Shift + End Målar all data mellan muspekaren och slutet av raden
Ctrl + A Väljer all text, bild eller annan data

Du kan se flera genvägar i tilläggsläsningen.

Klippbordet

Klippbordet (Clipboard) är ett tillfälligt lagringsställe för data, vilket man kan använda när man vill flytta och kopiera olika sorters data (objekt). När man använder klippbordet måste man komma ihåg att innehållet försvinner när man flyttar eller kopierar ny data eller nya filer dit. Klippbordet töms också när du stänger av datorn.

När du ger kommandot Copy (Kopiera) för något objekt kommer programmet som du använder att föra objektet till klippbordet. Objektet kan vara t.ex. ett textavsnitt, en bild, en fil, en grupp med flera filer, eller någon annan helhet som kan väljas på en gång. Då du använder kommandot Paste (Klistra in) i ett program kopieras objektet från klippbordet till det ställe du valt. Om du däremot använder kommandot Cut (Klipp) klipps objektet bort helt från sitt ursprungliga ställe då du klistrar in det på sitt nya ställe med Paste (Klistra in).

Observera att det endast kan finnas ett objekt åt gången på klippbordet. När du använder Copy (Kopiera) eller Cut (Klipp) ersätts objektet på klippbordet med det nya objektet.

Klippbordet kan användas enligt följande principer:

    1. Välj objektet som ska kopieras eller flyttas, t.ex. en fil, en textrad o.s.v.

 

  1. Öppna Edit (Redigera) i programmet du använder och välj antingen Copy (Kopiera) eller Cut (Klipp).
  2. För muspekaren till det utvalda stället och klicka på den plats dit du vill klistra objektet från klippbordet.
  3. Öppna Edit (Redigera) och välj Paste (Klistra in).

Du kan utföra samma funktioner med motsvarande tryckknappar i verktygsfältet:

Specificera klisterformat

Förutom Paste (Klistra in)-funktionen finns det i många program också en Paste Special (Inklistringsalternativ)-funktion med vilken du kan specificera i vilket format data förs till klippbordet. Ett format som ofta används är Unformatted text (Oformaterad text) som infogar texten utan dess ursprungliga formateringar.

Vissa program, t.ex. Microsoft Office, har också sitt eget klippbord som kan lagra flera olika objekt. Om du använder klippbordet i Office kan du alltså infoga objekten i den ordning du vill (klippbordet fungerar endast inom eller mellan Office-program).