5.1.4 Individens dataskydd

Med dataskydd avses skydd av dina personuppgifter mot utomstående eller mot att de används för att skada dig. I praktiken har dataskyddet främst att göra med datasäkerheten i personregister.

Enligt lagen måste personuppgifter hållas hemliga för obehöriga och utomstående. Deras riktighet måste säkerställas och de får inte förstöras eller behandlas otillbörligt. Betydande personuppgifter måste finnas till hands vid behov.

Lagen om personuppgifter

Lagstiftningen om dataskydd ger dig viktiga rättigheter bl.a. vad gäller de uppgifter om dig som har lagrats i olika register. Rättigheterna gäller registreringen av data,  hanteringen och användningen. Lagen om personuppgifter ger den registrerade följande rättigheter:

  • Rättigheten att få information: den registeransvariga är skyldig att ge ut information om behandlingen av dina personuppgifter då de samlas in, eftersom behandlingen ska vara öppen.
  • Kontrollrättighet: du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som har lagrats i olika register. Med den här rättigheten kan du också kontrollera att uppgifterna om dig är korrekta.
  • Rättigheten att få sina uppgifter korrigerade: du har rätt att kräva att den registeransvarige rättar felaktiga uppgifter i registret.
  • Rättigeheten att förbjuda otillbörlig användning: du har rätt att förbjuda att dina personuppgifter används till vissa ändamål, t.ex. direktmarknadsföring.

På samma sätt som ditt födelsedatum är din e-postadress en personuppgift. Det är alltså FÖRBJUDET att skicka marknadsföring till din e-postadress om du inte har gett tillstånd till det på förhand.

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter ska du först kontakta den ansvarige för registret. Den registeransvarige måste uppehålla en registerbeskrivning där det framgår bl.a. den ansvariges kontaktuppgifter, syftet med registret samt hur uppgifterna överlåts till andra instanser. Den här registerbeskrivningen måste finnas tillgänglig för var och en.

Om du inte kan reda ut ditt ärende med den registeransvarige kan du kontakta dataskyddsombudsmannens kansli. Om du tycker att det förekommer brott mot personuppgiftslagen eller strafflagen i hanteringen av dina personuppgifter kan du också be polisen utreda ärendet. Läs mera om den registrerades rättigheter och källan för informationen ovan.