Källförteckning

Denna instruktion hjälper dig att skapa en formell källförteckning. Formateringsguiden instruerar däremot inte i hur du korrekt skall referera till andra källor. Den hjälpen finns att få i referensguiden.
Källförteckningen placeras efter den egentliga texten men före bilagorna (om den akademiska texten använder sig av bilagor).

Vissa av dessa instruktioner är repetitioner av tidigare instruktioner i formateringsguiden.

Källförteckningens rubrik

Heading 1 Georgia 13 Bold (fet stil)

Rubriken Källförteckning skall, liksom de övriga rubrikerna, ha inställningen Heading 1, men utan numrering. Avlägsna numreringen genom att välja numrering och sedan högerklicka:

Välj ”Numbering” och ”None”:

Nu kommer källförteckningen inte att ha en numrering men ändå vara synlig i innehållsförteckningen. Se stilar om du inte modifierat Heading 1.

Källförteckningens text

Källförteckningens text Georgia 11 Enkelt radavstånd; Före 6 pt, Efter 18 pt; Indrag Hängande 1,2 cm

Texten i källförteckningen har sitt eget format även om fonten är Georgia 11 . Olikt de andra stilarna skall källförteckningen ha enkelt radavstånd (single) med radkanten Align Left. Dessutom skall avståndet mellan källorna vara 6 pt före texten och 18 pt efter texten, eftersom du då inte behöver byta rad mera än en gång för att få källförteckningen att se ut bra ut. Man skall också sätta in Identation – Special – Hanging med 1,2 cm i paragraf rutan. Denna garnaterar att andra raden i källan är indragen. Skapa källförteckningens text som en ny stil ”New style”:

Rutan för källföteckningens modifera stil.
Paragraf rutan för man kan ställa in radavstånd och indrag.

Kom ihåg att endast titeln på källan skrivs med kursivstil, vilket du gör manuellt. Titeln kan vara namnet på en bok eller tidskrift (i vilken en artikel är publicerad). Referensguiden ger mera svar på hur olika källor skall se ut i källförteckningen.