månadsarkiv: maj 2013

Sammanfattning av webbutvecklingsprojektet

Mycket har hänt sedan Webstorming-evenemanget i Helsingfors men här kommer en kort överblick över hela webbutvecklingsprojektet:

Hankens webb upplevs rörig, svårnavigerad och föråldrad. Därför beslutades det att ett webbförnyelseprojekt ska starta under våren 2013 med målet att en ny webbportal ska vara klar och implementerad under hösten 2014. I stora drag så ska planeringsarbetet ske under 2013 för att själva byggandet och implementeringen ska genomföras under 2014.

Det är tre olika grupper som är involverade i utvecklingsprojektet. En utvecklingsgrupp vars uppgift är att sköta själva utvecklingen och planeringen av den nya webbplatsen. Gruppen träffas 2 timmar varannan vecka och består av personer från olika institutioner på Hanken, som direkt arbetar eller ofta kommer i kontakt med webbplatsen och som har ett intresse att utveckla webbplatsen. Den andra gruppen är en styrgrupp vars uppgift är att se till att projektet fortlöper men också att ta beslut gällande exempelvis budget och resurser. Den tredje gruppen kallas referensgruppen. Referensgruppen består av personer som representerar webbplatsens olika användargrupper och dess uppgift är att agera bollplank med utvecklingsgruppen, att utbyta idéer och testa det som utvecklats.

Förnyelsearbetet började med att en enkät skickades ut till personal och studerande där vi ställde fyra frågor:

 • Vad är bra med Hankens nuvarande webbplats? 
 • Vad är dåligt med Hankens nuvarande webbplats? 
 • Vad skulle du vilja se på Hankens kommande webbplats? 
 • Ge ett exempel på en webbsida som du tycker fungerar speciellt bra.

Av svaren så framgick det att sättet kurser presenteras på är bra och att all information finns på webbplatsen. Däremot så upplevs webbplatsen som rörig och svårnavigerad, det är svårt att hitta information och det finns för många underrubriker, som i vissa fall är missvisande. Hankens forskning, kontaktuppgifter, institutioner och olika verktyg är svåra att hitta. Sökfunktionen fungerar dåligt.

Efter detta så anordnades ett Webstorming evenemang i Helsingfors och ett i Vasa med fokus på utvecklingen av den framtida webbplatsen. Främst personal var närvarande men också en del studenter. Vi fick massvis med bra information och i stora drag handlade det om följande:

 • Navigation. Det måste bli enklare att hitta och söka information på webbplatsen. Strukturen måste bli bättre och vi måste komma ifrån det portaltänk som idag präglar webbplatsen. 
 • Innehåll. Det behövs en strategi för skapande av innehåll för Hankens webb. Det måste bli klart vilken målgrupp informationen riktar sig åt. Det måste vara klart vad Hanken är och vad vi erbjuder. 
 • Design. Vi måste komma ifrån den statiska och föråldrade känslan som den nuvarande webbplatsen ger. Webbplatsen måste samtidigt behålla den akademiska värdigheten.
 • Teknik. Responsiv webb som anpassar sig efter smartphones och tablets. Taggat innehåll som är sökbart.
 • Förstasida. Vad Hanken är och vad vi är bra på måste förmedlas. ”Ett smörgåsbord av allt det goda Hanken har att erbjuda”.
 • Min webb. Efter inloggning så ska studerande och personal komma till information som specifikt riktar sig till dem. Portalen ska vara modifierbar där användaren kan välja vilken information som presenteras.
 • Utbildning. Bättre kursöversikt. ”En stig genom ens studier på Hanken”.
 • Sökfunktion. Ska fungera och det ska gå att söka på personal.
 • Forskning. Måste bli mer lättillgänglig och presenteras på ett bättre sätt.
 • Kontaktuppgifter, bibliotekets webbsidor, öppettider, karta, sök till Hanken och andra funktioner.

Utvecklingsarbetet har hittills gått ut på att identifiera vad som ska utvecklas, vad som sedan tidigare fungerat bra och vilka problemområden det finns. Utvecklingsgruppen har arbetat med att sammanställa och diskutera kring det material som har kommit fram under enkäten och workshopparna. De har också arbetat med att försöka sammanställa webbplatsens användargrupper och vilka behov de har. Det som härnäst kommer att göras är att skapa en första skiss av en förstasida samt en övergripande navigation av webbplatsen.