Exempel på en källförteckning

I källförteckningen anges de källor som har använts som exempel i denna guide.

Litteratur

Andersson, E. (2006). Johdatus vero-oikeuteen. 13 uppl. Helsinki: Talentum.

Andersson, T. (2008). Leadership and effective management. Magisteravhandling. Vasa: Svenska handelshögskolan.

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

BBC World business report (2014). Wall Street update 03 Oct 14 [poddsändning]. Producent: BBC. 3.10.2014.Tillgänglig: http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/wbnews. Hämtad 7.10.2014.

Bederoff, J. (2014). Systemskifte i elitfababriken. Affärsvärlden, (39-40), s. 51-55

Björk, B-C., Laakso, M., Welling, P. & Paetau, P. (2014). Anatomy of green open access.  Journal of the Association for Information Science and Technology, 65 (2), 237-250.

Blekinge tekniska högskola & Linnéuniversitetet (2013). Refero: antiplagieringsguiden. Tillgänglig: http://bi.lnu.se/Refero/1intro.php. Hämtad 1.7.2014.

Bolander, E. (red.) (1994). Förhandling i fokus. Stockholm: EduMedia.

Bouwhuis, S. (2007). Leadership Harvard style. Australian Journal of Public Administration, 66 (4), s. 507-511.

Brewerton, P. & Millward, L. (2001). Organizational research methods: a guide for students and researchers. London: Sage.

British Standards Institution (2008). BS EN ISO 9001: 2008 Quality management systems. Requirements. Milton Keynes: BSI.

Brunila, M. & Kallio, K. (red.) (2014). Verkko suljettu: internet ja avoimuuden rajat. Helsinki: Into.

Carroll, J. & Zetterling, C-M. (2009). Hjälp studenterna att undvika plagiering. Stockholm: KTH Learning Lab. Tillgänglig: http://people.kth.se/~ambe/KTH/Hjalpstudenterna.pdf. Hämtad 29.9.2014.

Chmiel, N. (red.) (2008). An introduction to work and organizational psychology. Malden, Mass: Blackwell.

Darmer, P. (1995). Kvalitativa intervjuer. I: P. Darmer & P. V. Freytag (red.) Företagsekonomisk undersökningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 252−272.

Devlin, Marcia (2006). Policy, preparation, and prevention: proactive minimization of student plagiarism. Journal of Higher Education Policy & Management, 28 (1), s. 45-48.

Dokument utifrån (2013). En rundresa i skatteparadisen [TV-program]. Regissör: Marije Meerman. VPRO. SVT2: 29.9.2013 kl. 22.10. Tillgänglig: http://www.svt.se/dokument-utifran/se-program/del-1-1190. Hämtad 30.6.2014.

Dorfman, P. W. (2003). I: B. J. Punnett and O. Shenkar (red.)  International and cross-cultural leadership research. Handbook for international management. Ann Arbor: University of Michigan Press, s. 265-355.

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2002). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.

Euroalueen luottamus rapistuu talouspelkojen takia (2010). Kauppalehti 1.6.2010

Evans, P., Pucik, V. & Björkman, I. (2010). The global challenge: international human resource management. New York: McGraw-Hill Higher Education.

Finavia betalar bonus för passagerare (2010). Vasabladet, 12.3.2010.

Finlayson (1977). Kertomus Oy Finlayson Ab:n tominnasta vuonna 1977. Tampere: Finlayson.

Hanken focus forum: the future of innovation: the panel discussion (2012) [film]. Helsingfors: Svenska handelshögskolan. Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=BAM4RErXPrs&list=PLB49C9F0BAE7EF567. Hämtad 16.10.2014.

Harald, P. (2014). Måttliga förväntningar på bolaget. Hufvudstadsbladet 14.10.2014.

Helenius, R. (1990). Förstå och bättre veta: om hermeneutiken i samhällsvetenskaperna. Malmö: Carlsson bokförlag.

Helsingfors universitet (2010). Språkhjälpen: språkhjälp för akademisk kommunikation. Tillgänglig: http://kielijelppi.virtamieli.fi/framsidan. Hämtad 1.10.2014.

H&M (2013). Conscious actions sustainability report 2013. Tillgänglig: http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/CSR/reports/Conscious%20Actions%20Sustainability%20Report%202013_en.pdf. Hämtad 10.5.2014.

Holmlund, S. & Dellringer, S. (2013). Referensteknik & dokumentmallar. [PowerPoint-presentation] Introduktion till akademiska studier. Svenska handelshögskolan. Vasa 15.11.2013. Tillgänglig: Moodle. Hämtad 30.9.2014

Idun’s Apple (10.3.2010). Idun’s Apple levererar nu inom hela EU. Tillgänglig: http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Iduns-Apple/197497928293?ref=ts. Hämtad 19.3.2010.

Karlsson, H. (2010). Om den postmoderna diskursen. [manuskript]. Helsingfors: Svenska handelshögskolan.

Karlsson, H. (2015). Trends in tourism [pre-print]. Tourism and Hospitality Research.

Klotet (2014). Ohållbar undervisning i ekonomi: ekonomstudenter saknar miljökunskap [radioprogram]. Sveriges radio 12.3.2014. Tillgänglig: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5806759. Hämtad 10.10.2014.

Kony (2014). Kony Mobile HR [Mobilapplikation]. Tillgänglig: http://www.kony.com/products/apps/hr

KWH Group (2013). KWH annual review 2013. Tillgänglig: http://www.kwhgroup.com/English/Annual_report. Hämtad 1.7.2014.

Laakso, M., Welling, P., Bukova, H., Nyman, L., Björk, B.-C., & Hedlund, T. (2011). The development of open access journal publishing from 1993 to 2009. PLoS ONE, 6(6), e20961. Tillgänglig: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020961. Hämtad 13.10.2014.

Lag om Finansinspektionen (878/2008).

Lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker (1171/2009).

Leymann, H. (1992a). Vuxenmobbning på svenska arbetsplatser: en rikstäckande undersökning med 2438 intervjuer. Solna: Arbetsskyddsstyrelsen.

Leymann, H. (1992b). Lönebidrag och mobbad: en svag grupps psykosociala arbetsvillkor i Sverige. Solna: Arbetsskyddsstyrelsen.

Leyshon, A. (2003). Money and finance. I: Sheppard, E. & Barnes, T. L. (red.).  A  companion to economic geography. (Blackwell companions to geography 2). Malden, MA: Blackwell. s. 432-449.

Lindfors, E. (2009). Hunt for the new CEO – a review of the selection process. Magisteravhandling. Helsinki, Hanken School of Economics. Tillgänglig: http://openax.shh.fi:8180/dspace/. Hämtad 4.3.2010.

Mickelsson, J. (2014): Customer activity: a perspective on service use. Diss. Helsinki: Hanken School of Economics. (Economics and Society, 267). Tillgänglig: http://hdl.handle.net/10138/45016. Hämtad 14.5.2013.

Nationalencyklopedin (2014). Kunskapsföretag. Tillgänglig: http://www.ne.se.proxy.shh.fi/. Hämtad 30.6.2014.

Pallontallaajat (2013). Australia ja Oseania. [forum] Tillgänglig: http://www.pallontallaajat.net/pt3/keskustelu/index.php?board=11.40. Hämtad 15.10.2014.

Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014.

Planet money (2014). Minecraft’s business model: a videogame that leaves you alone [poddsändning]. Producent: Steve Henn. 16.9.2014. Tillgänglig: http://www.npr.org/blogs/money/2014/09/16/348770036/minecrafts-business-model-a-video-game-that-leaves-you-alone. Hämtad 7.10.2014.

Prawitz, D. (2014). Kunskapsteori. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/kunskapsteori. Hämtad 15.10.2014.

Punnett, B. J. & Shenkar, O. (red.) (2003). Handbook for international management. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen. RP 158/2014 rd. Tillgänglig: http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2014/20140158. Hämtad 30.9.2014.

Riel van A., Liljander V. & Jurriëns P. (2001). Exploring consumer evaluations of e-services: a portal site. International Journal of Service Industry Management, 12 (4), s. 359-377.

Shaken and stirred: framtidens affärsmodeller (2013) [film]. Programledare: Deinhoff Martin. Creuna. Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=W2QNhQiszxA. Hämtad 7.10.2014

Showpad (2014). Showpad (Version 3.4.5) [Mobilapplikation]. Tillgänglig: http://www.showpad.com/

Simmering, M.J. (2006). Body language I: Marilyn M. Helms (red.) Encyclopedia of management. 5 uppl. Detroit: Gale, s. 40-43.

Soffa för en samuraj (2008) [film]. Regissörer: Kristoffer Hamilton & Jon Thunqvist. Sverige: Motif Videoproduktion.

Stockmann vinstvarnade (2014) Hufvudstadsbladet, 14.10.2014. http://hbl.fi/nyheter/2014-10-14/668526/stockmann-vinstvarnade. Hämtad 15.10.2014.

Suomen standardisoimisliitto SFS (1994). Laatujärjestelmät: suunnittelun, tuotekehityksen, tuotannon, asennuksen ja huollon laadunvarmistusmalli: standardi = Quality systems: model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing SFS-EN ISO; 9001. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto.

Swales, J. M. & Feak, C. (2004). Academic writing for graduate students: essential tasks and skills. 2 uppl. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Svenska Akademien (2014) SAOLSvenska Akademiens ordlista (Version 1.1.8) [Mobilapplikation]. Tillgänglig: https://itunes.apple.com/se/app/saol/id482044349?mt=8.

Sörqvist, L. (1998). Kvalitetsbristkostnader: ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Tilastokeskus (2009). Matkailutilasto 2009. (Liikenne ja matkailu). Helsinki: Tilastokeskus.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNESDA) (2005). 6th Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance. Seoul, Republic of Korea 24-27.5.2005. New York: United Nations.

Uppslagsverket Finland (2005) Läkemedelsindustri. Helsingfors: Schildts.

Wang, J. (2008). Brand new China: advertising, media and commercial culture. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Tillgänglig: Ebrary. Hämtad 11.3.2010.

Weinberg, A. (2007). Surviving the workplace: a guide to emotional well-being. London: Thomson.

Woodbine, G. F. & Liu, J. (2010). Leadership styles and the moral choice of internal auditors. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 15 (1), s. 28-35. http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol15_no1_pages_28-35.pdf. Hämtad 10.6.2010.

Österåker, M. (2003). Arbetsplatsens betydelse: från självklarhet till medvetenhet. (Ekonomi och samhälle, 119). Helsingfors: Svenska handelshögskolan.

Muntliga källor

Bäcklund, Reijo, XYZ Ab, försäljningsdirektör, Helsingfors, intervju 23.11.2007.

Eriksson, Stefan, Staff Ab, personalchef, e-postmeddelande 7.9.2009.

Langbroek, Dick, Personnel planning in the National Library of the Netherlands. Föredrag vid konferensen Innovation through collaboration, Toulouse 2.7.2009.